Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE LEIPOMO ROSTEN OY:N HENKILÖTIETOJA SISÄLTÄVÄSTÄ KÄYTTÄJÄREKISTERISTÄ

Päivitetty: 28.12.2018

1) Rekisterin ylläpitäjä
Leipomo Rosten Oy Voimakatu 3 20520 Turku

2) Rekisteriasioista vastaava henkilö
Jan Lindström
tietosuoja@leipomorosten.fi
Puh. 020 770 2350
Leipomo Rosten Oy
Voimakatu 3
20520 Turku

3) Rekisterin nimi
Leipomo Rosten Oy:n käyttäjärekisteri

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään keräämällä Leipomo Rosten Oy:n verkkosivustolla kävijöiden yleisiä tilastollisia tietoja palvelun kehittämistä, asiakassuhteiden hoitamista sekä lisätietojen tarjoamista varten.

5) Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeen.

6) Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsiteltäviä henkilötietoja ovat sellaisten käyttäjien nimet, osoitetiedot, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot, jotka ovat täyttäneet Leipomo Rosten Oy:n sivustolla olevan yhteydenotto- tai palautelomakkeen.
Rekisteriin ke­rät­tä­viä teknisiä tie­to­ja ovat esi­mer­kik­si si­vus­ton kä­vi­jä­mää­rät, suo­si­tuim­mat si­vut, kel­lo­nai­ka, mil­tä si­vul­ta kä­vi­jä on siir­ty­nyt pal­ve­luun, käy­te­tyim­mät ha­ku­sa­nat ja se­lai­met se­kä pal­ve­lun käyt­tä­jän maa.

7) Säännönmukaiset tietolähteet
Hen­ki­lö­tie­to­ja ker­tyy re­kis­te­rin­pi­tä­jän si­vus­ton käy­tön kaut­ta saa­duil­la tie­doil­la.

Evästeet
Sivustollamme käytetään evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkosivu tallentaa käyttäjän tietokoneeseen sivuilla vierailun yhteydessä. Kaikkien sivustolla käytettävien evästeiden tarkoitus on parantaa sivuston käytettävyyttä. Evästeiden käytön voi estää selaimen asetuksissa, mutta poiston seurauksena sivuston jotkin toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä.

Kolmannen osapuolen palvelut
Käytämme kävijätilastointiin kolmansien osapuolten seurantakoodeja: Google Analytics- ja Sanoma Marketing -seurantakoodeja.
Lisätietoja:
Google Analytics:
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Sanoma:
http://sanoma.com/fi/tietosuoja/tietosuojalauseke
Leipomo Rosten Oy:n sivustolla on lisäksi linkkejä kolmansien osapuolten omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy sen, että sivut eivät ole Leipomo Rosten Oy:n hallinnassa eikä Leipomo Rosten ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta.

8) Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Käyttäjien henkilötietoja voidaan luovuttaa perusteltuja käyttötarkoituksia varten voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti edellyttäen, että siihen on käyttäjän suostumus.
Sivuston välityksellä annettuja tietoja voidaan luovuttaa seuraaviin ryhmiin kuuluville tahoille:
– sivustomme ja palveluidemme toteuttamiseen osallistuville palveluntarjoajille
– yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei yhteistyökumppani ole sitä kieltänyt viranomaisille lain vaatimissa tapauksissa.
Käytämme suoramarkkinointiin ja viestintään kotimaista Spotmore-palvelua, jolle siirretään käyttäjän etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite sekä sähköpostin kohdentamiseen tarvittava tieto käyttäjäryhmistä.

9) Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10) Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään ja ylläpidetään verkkoympäristössä. Verkkosivustomme tietokantaan tallennettaviin rekisteritietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja.

11) Rekisteröidyn oikeudet
Käyttäjällä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjän suostumukseen, käyttäjällä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Edellä mainitut pyynnöt ja ilmoitukset pyydämme lähettämään edellä kohdassa kaksi mainitulle yhteyshenkilölle.
Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

12) Muutokset tietosuojaselosteeseen
Pi­dä­täm­me oi­keu­den muut­taa tä­tä tie­to­suo­ja­se­los­tet­ta. Tie­to­suo­ja­se­los­teen si­säl­tö kan­nat­taa tar­kis­taa sään­nöl­li­ses­ti.